NIEUWS

Nieuwe leurkaarten vanaf 1 april 2013

Vanaf 1 april 2013 zullen de ondernemingsloketten alleen nog elektronische ‘leurkaarten’ afleveren. Deze beveiligde kaart bevat een QR-code die onder meer de KBO-gegevens van de ondernemer weergeeft. De oude papieren machtigingen kunnen nog tot en met 31 maart 2014 worden omgeruild.
Geen papieren machtigingen meer
Vanaf 1 april 2014 zijn de papieren machtigingen of zogenaamde ‘leurkaarten’ voor het verkopen van goederen en diensten buiten de handelsvestiging niet meer geldig. Ambulante handelaars zoals huis-aan-huisverkopers en marktkramers moeten dan beschikken over een elektronische kaart.
Die beveiligde kaart heeft hetzelfde formaat als een identiteitskaart, en is gemaakt uit duurzaam materiaal wat vervalsen of namaken moeilijker maakt. Nieuw is ook de QR-code (Quick Response) op de kaart. Door de code te scannen met een smartphone krijgt een controleur onmiddellijk toegang tot de databank ambulante handel. Die databank is gekoppeld aan de KBO waardoor de situatie van de onderneming en de houder in real time kan worden weergegeven.
De elektronische leurkaart vormt dan ook een belangrijke schakel in de strijd tegen fraude in de sector van de ‘ambulante activiteiten’. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de papieren machtigingen die momenteel in omloop zijn, niet of niet meer geldig zijn.
Overgangsperiode
De ondernemingsloketten zullen de elektronische kaarten afleveren vanaf 1 april 2013. Ondernemers met een oude, papieren machtiging kunnen die tot en met 31 maart 2014 omruilen. De papieren machtigingen blijven geldig tot aan hun vervanging, zij het uiterlijk tot 1 april 2014.
Kostprijs en aanvraag
Deze nieuwe kaart kost 13 euro (incl. btw), aanvraag en afleveren van een nieuwe kaart kan bij het ondernemingsloket.
Het aanvragen van de nieuwe kaart kan bij de afvaardiging van unizo bij ons op kantoor, dit is bemand op woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag en dit van 8u30 tot 12u.
Wij raden u dan ook aan om in de loop van dit jaar om te schakelen, dit om te voorkomen dat u op 31 maart 2014 nog niet in het bezit zou zijn van een nieuwe kaart.

Elektronische Leurkaart

 

Ingrijpende nieuwe regeling voor 2013! - Inlichtingsfiche

In bijlage kan men de inlichtingsfiche vinden die wij vragen ingevuld te bezorgen.

 

inlichtingsfiche

 

Ingrijpende nieuwe regeling voor 2013! - BTW-aftrek voor bedrijfswagens

Vanaf 1 januari 2013 wijzigden de btw-regels inzake de aftrekbaarheid van de BTW voor bedrijfswagens. Door middel van deze brief willen wij u hiervan op de hoogte stellen.
De nieuwe aanpak zal van toepassing zijn voor zowel de aankoop als de leasing van bedrijfswagens. Diensten en leveringen van goederen die betrekking hebben op de wagen zoals onderhoudskosten, brandstofkosten, enzovoort, zullen ook onder de nieuwe regeling vallen.
De nieuwe aanpak bestaat in enkele methodes waaruit kan worden gekozen:
1e methode: Rittenadministratie
Deze eerste methode bestaat in het bijhouden van een rittenadministratie (manueel of geautomatiseerd). Dit wil zeggen dat per wagen de gegevens met betrekking tot de dagelijkse verplaatsingen alsmede de begin- en eindstand van de kilometerteller op jaarbasis worden bijgehouden. A rato van de werkelijk gereden kilometers voor bedrijfsdoeleinden kan de btw-aftrek worden genoten. (het percentage van btw-aftrek mag in elk geval niet hoger zijn dan 50%)
Praktisch kan deze methode worden toegepast door de notatie van alle kilometers in een schrift/agenda, vergezeld van de plaats van vertrek en bestemming. Om zo de gereden kilometers bij te houden.
2e methode: Formule met vaste factoren
De tweede methode bestaat uit de berekening van het privégebruik op basis van een formule met een aantal vaste factoren:
formule voor het forfaitair bepalen van de niet-aftrekbare btw
Het percentage dat als resultaat van deze breuk wordt bekomen betreft het gedeelte niet-aftrekbare btw.
Praktisch gezien moet hier enkel worden rekening gehouden met uw totale jaarlijkse afstand. (begin en eindstand kilometerteller per jaar)
Verder moet er bij deze methode niets worden bijgehouden.

BTW-aftrek voor bedrijfswagens

 

Ingrijpende nieuwe regeling voor 2013! - De nieuwe btw-factureringsregels

Vanaf 1 januari 2013 wijzigen de btw-regels inzake inkomende/uitgaande facturen en het factureringsproces ingrijpend. Door middel van deze brief willen wij u hiervan op de hoogte stellen. Zodoende weet u welke wijzigingen u moet aanbrengen in uw factureringsproces en uw facturen zelf. Om zo vanaf 1 januari 2013 deze nieuwe regels in de praktijk te kunnen omzetten.


Wijzigingen voor de facturen die u opmaakt:

 • Voortaan steeds twee data nodig op elke factuur.
  • Datum van de factuur
  • Datum van de levering/dienst of betaling
 • De papieren en elektronische factuur worden volledig gelijkgeschakeld.
 • Voortaan is ook vastgelegd van welk land u de factureringsregels moet toepassen.
 • Let op: Verhoogde BTW-boetes zullen worden toegepast als uw uitgaande facturen fouten bevatten!

Wijzigingen voor de facturen die u ontvangt en als u de btw wilt aftrekken:

 • U moet kunnen aantonen dat de uitreiker van de factuur wel degelijk diegene is die vermeld wordt.
 • U zal daarom aan elke inkomende factuur een extra document moeten toevoegen! (vb: bestelbon, contract,…)
 • Anderzijds is een doorgefaxte factuur of een factuur als bijlage bij een e-mail voortaan ook al voldoende, zolang ze maar ‘ondersteund’ wordt door extra begeleidende documenten.

Wijzigingen inzake de voorschotfacturen:

 • Een correcte voorschotfactuur opmaken zal alleen nog kunnen in 2 stappen. Het voordeel is wel dat u de btw pas later moet doorstorten.
  • Stap 1: betalingsuitnodiging sturen of pro-forma factuur ZONDER vermelding van de BTW (let op dit is nog geen effectieve factuur.)
  • Stap 2: eenmaal de betaling is ontvangen mag u een factuur opmaken voor dit bedrag MET vermelding van de BTW.
 • Als ontvanger van een voorschotfactuur wijzigt ook het tijdstip waarop u de btw via uw aangifte kunt aftrekken.

Nieuwe btw-factureringsregels

 

werfmeldingsplicht

Unieke werfmelding - Meer aannemers moeten werf melden

Elke aannemer op wie een opdrachtgever een beroep doet, moet, alvorens de werken die onder het toepassingsgebied van de PC nr. 124 (bouwbedrijf) vallen aan te vatten, bij de RSZ in principe een werfmelding doen. Sinds 1 juni 2009 is deze verplichting niet meer beperkt tot de activiteiten die onder de bouwsector vallen. Voortaan geldt ze voor alle werken in onroerende staat.

Wie moet een werf melden ?
De aannemer die met een opdrachtgever een contract heeft gesloten, moet, alvorens de werken aan te vatten, bij de RSZ de werf aangeven. Iedere
onderaannemer die op zijn beurt een beroep doet op een andere onderaannemer, moet niet zelf een aangifte doen, maar de hoofdaannemer daarvan schriftelijke in kennis stellen. Laatstgenoemde moet dan instaan voor de aangifte bij de RSZ. Telkens een nieuwe onderaannemer bij de uitvoering van de werken tussenkomt, moet de hoofdaannemer dus een aangifte doen.

Wie is ervan vrijgesteld ?
Werken waarvoor geen beroep gedaan wordt op onderaannemers en waarvan het totaalbedrag gelijk aan of minder dan € 25.000 € (excl.BTW) is, moeten niet gemeld worden. Indien één van beide voorwaarden niet vervuld is, vervalt de vrijstelling en moet de aangifte worden gedaan.

Waarvoor dient de aangifte ?
Ze is nuttig om de kostprijs van de werken te ramen en om de opdrachtgever en de onderaannemer(s) te identificeren. Ze is ook nuttig om een efficiënte opvolging te garanderen van de verplichtingen op het vlak van de sociale zekerheid,
onder meer de verplichtingen tot inhouding.

Hoe wordt de aangifte gedaan ?
De werfmelding moet voortaan steeds elektronisch, via de portaalsite van de sociale zekerheid, worden gedaan.
https: / / www.socialsecurity.be / site _nl/Applics/duc/general/about.htmHet is niet meer mogelijk om de aangifte te doen via de aangetekende verzending van het formulier
ADII 30bis/1 .

Overgangsmaatregelen ?
De wijzigingen gelden niet voor werken uitgevoerd op basis van een schriftelijke overeenkomst van voor 1 juni 2009 en voltooid voor 1 oktober 2009 die voor deze datum niet moesten worden aangegeven.

Sanctie ?
Het niet, onjuist of laattijdig melden van de werfgegevens aan de RSZ kan aanleiding geven tot sancties . Kwijtschelding of vermindering van de sanctie is mogelijk.

 

 

 

openingsuren

Onze burelen zijn tijdens de werkdagen open van 8u. tot 12u. en van 13u. tot 17u. uitgezonderd woensdag-en vrijdagnamiddag.

of

U kan steeds een afspraak maken:

051 40 24 31

cowebe@kmonet.be